In hồ sơ năng lực cho công ty số lượng ít cần lưu ý những gì?