In tờ rơi quảng cáo và những lợi ích “siêu bất ngờ”