Tại sao in tem nhãn lại có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh