Thiết kế túi giấy – nâng tầm thương hiệu từ sản phẩm đơn giản nhất