Việc in tem nhãn decal kém chất lượng ảnh hưởng ra sao đến phát triển thương hiệu?