Bàn luận về nhu cầu túi giấy tăng nhanh, cơ hội đi đôi với thách thức