Hậu đại dịch Covid – 19, sự phát triển của ngành sản xuất bao bì sẽ đi về đâu?