Đánh giá việc in túi giấy hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh