Sử dụng túi giấy làm tăng giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp